Çevre Yönetimi Politikamız

ÇEVRESEL YAKLAŞIMIMIZ

Üstünel Grup olarak temel amacımız, faaliyet gösterdiğimiz tüm lokasyonlarda çevreye “Sıfır
Zarar” vermektir. Bu amaca ulaşmak ve sürdürülebilir bir gelecek için ilgili Sürdürülebillir
Kalkınma Hedeflerine hizmet etmek adına;
-  Operasyonlarımızın potansiyel çevresel etkilerini işin başında değerlendiriyoruz,
- Faaliyetlerimizi, belirlenen etkiler için yeterli azaltmaları göz önünde bulundurarak
planlıyoruz, ilgili ulusal ve uluslararası standart ve mevzuata uygun bir şekilde
organizasyonel risk ve fırsatları tanıyoruz,
- Çalışanlarımızın çevre konularında eğitimli ve yetkin olduğundan emin oluyoruz,
- Gerektiğinde ilgili taraflara eğitim sağlar ya da onlara danışıyoruz,
- Enerji yönetimi ve emisyonları, doğal kaynak tüketimi, toprak yönetimi, su yönetimi ve
emisyonları, atık yönetimi, biyoçeşitliliğin korunması, iklim değişikliği ve karbon ayakizi
konu başlıklarını göz önünde bulundurur ve sürekli takibini gerçekleştiriyoruz,
- Taşeron ve tedarikçilerimize yönelik, düzenli aralıklarla iç denetimler gerçekleştiriyoruz,
- Sürekli iyileştirmeyi desteklemek adına çevresel yönetim sistemimiz hakkında yıllık
yönetim gözden geçirmeleri yürütmeyi taahhüt ediyoruz.


ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ


Çevresel Etki Değerlendirmeleri, faaliyetlerimizde uyguladığımız çevresel yönetim sistemimiz
için bir temel oluşturmaktadır. Bu değerlendirmeler sırasında, enerji, su, toprak, hava,
biyoçeşitlilik, gürültü, titreşim ve doğal kaynaklar üstündeki potansiyel etkilerimiz
tanımlanmaktadır. Tüm projelerimizde, özellikle de biyoçeşitlilik açısından zengin, kültürel
öneme sahip bölgelerde sıkı standartlar uygulanmakta ve yerel halk ile yakın temas
kurulmaktadır. Faaliyetlerimizin ilerleyen aşamalarında, gerektiği takdirde ek değerlendirmeler
ve anketler yapılır. Tanımlanan tüm etkiler gerekli dökümantasyon ile kaydedilir. Belirlenmiş
olan etkiler için uygulanabilir olan azaltımlar bu değerlendirmelerde tanımlanıp proje
planlamasına dahil edilmektedir.


-PLANLAMA VE RİSK DEĞERLENDİRMESİ


Tüm faaliyetlerimiz için, çevresel yönetim metodolojimizi geliştirirken belirlenmiş etkiler ve
azaltım seçeneklerini sürecin ana parçalarından biri olarak göz önünde bulunduruyoruz. Ayrıca,
bu etki ve azaltım opsiyonlarını, ana sözleşmenin, ulusal ve uluslararası mevzuatın ve
standartların ilgili gereksinimleriyle birleştiriyoruz. Takiben, faaliyetlerimizin çevre
yönetiminden etkilenen paydaşlarımızın iç ve dış konuları, ihtiyaç ve beklentilerini tespit
ediyoruz. Bu konulardan kaynaklanan riskler ve fırsatlar değerlendirildikten sonra çevre
planlamasına dahil ediyoruz. Her operasyonumuzda ürünlerimiz, hizmetlerimiz ve
faaliyetlerimiz için beşikten mezara analizleri yapıyoruz.


EĞİTİM, YETKİNLİK & DANIŞMANLIK


Temel hedeflerimize ulaşmak için, çalışanlarımızın yetkin olduklarından emin oluruz. Bu
amaçla hem Merkez Ofis hem de tüm operasyonlarımızda yetkin profesyoneller ile
çalışmaktayız. Çalışanlarımıza düzenli olarak enerji yönetimi, su yönetimi, toprak yönetimi,
iklim değişikliği, kirlilik önleme, dökülmeyi önleme, biyoçeşitliliğin korunması, yerel
topluluklar ve doğal kaynak tüketimi konularında uygun ve yeterli miktarda eğitim
sağlamaktayız. Aynı zamanda, paydaşlarımızı ilgilendirecek çevresel konularda kendilerine
eğitimler sağlamakta ve farkındalık toplantıları düzenlemekteyiz. Çevre konularında
paydaşlarımızla sürekli iletişim halinde olmak ve onlara danışmak, yönetim sistemimizin ana
prensiplerindendir.


ENERJİ VE İKLİM YÖNETİMİ


Enerji yönetimi, işimizi yapmamızda en önemli etmenlerden biridir. Tüm süreçlerimizde, en
iyi teknolojiyi kullanarak en verimli enerji sistemlerini hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Mevcut
sistemimizi analiz ederek verimlilik arttırma fırsatlarını değerlendirmekte ve uygun
iyileştirmeleri entegre etmekteyiz.
Günümüz dünyasında enerji, hayatımızın bağlı olduğu temel bir insan ihtiyacı ve gereksinim
haline gelmiş durumdadır. Artmakta olan küresel nüfus sebebi ile gezegenimizin mevcut
durumu ve iklim çok ciddi tehditler altındayken enerjiye olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır.
Bizler Üstünel Grup olarak iklimin değişikliği konusunda ve özellikle gelecek jenerasyonlar
için daha iyi ve yaşanabilir bir tabitat bırakmak konusunda büyük sorumluluk almamız
gerektiğinin bilincindeyiz. Çevre yönetim sistemimiz kapsamında, Bir yandan operasyonel
talebi karşılarken, bir yandan da iklim değişikliği üzerindeki etkimizi azaltmak için sektörel en
iyi uygulama ve en iyi teknolojilerin kullanımı ile karbon ayak izimizi mümkün olduğunca
azaltmak uğraş vereceğimizi taahhüt ediyoruz.


HAVA EMİSYONLARI


Üstünel Grup olarak, faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek hava emisyonlarını önceden
belirliyoruz. Sonrasında, uygun planlama, mühendislik ve azaltım çalışmalarını hayata
geçirerek, çevrenin korunduğundan, emisyonların ulusal ve uluslararası mevzuatın ve ana
kontrat gereksinimlerini karşıladığından emin oluyoruz. NOx, SOx ve ozon delici gazların
emisyonlarının azaltılması için en iyi teknolojileri değerlendiriyoruz. Sürekli emisyon izleme
sistemleri ve noktasal ölçüm de dahil olmak üzere farklı izleme teknikleri kullanılarak
emisyonların yönetmeliklerde belirlenmiş sınırların altında olduğundan emin oluyoruz.


DOĞAL KAYNAK TÜKETİMİ


Doğal kaynakların sınırlı olduğunun bilincinde olarak, ilgili ulusal ve uluslararası mevzuata
uyumlu hareket ediyor ve kaynakların korunması için aksiyonlar alıyoruz. Uygun planlama,
sorumlu iş yapışı ve yeterli seviyede izleme ile doğal kaynakların gerektiğinden fazla
tüketilmediğinden emin oluyoruz.


SU YÖNETİMİ & SU EMİSYONLARI


“Su Hayattır” felsefesine inanarak ve tüm gerekli ulusal yönetmeliklere uyarak doğal su
kaynaklarının korunması için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz.


BİYOÇEŞİTLİLİĞİN KORUNMASI


Doğal hayata saygı duyuyor ve çalıştığımız her yerde biyolojik çeşitliliği korumak için büyük
özen gösteriyoruz. Endemik türlere ise özel ilgi gösteriyoruz.Flora ve fauna üzerindeki
etkilerimizi azaltmak için tüm operasyonlarımızın bulunduğu lokasyonlarda biyolojik çeşitlilik
eylem planları geliştiriyoruz.


ATIK YÖNETİMİ


Üstünel Grup’da temel hedefimizle bağlantılı olarak, birincil önceliğimiz atık üretiminin
önlenmesi olacak şekilde entegre bir Atık Yönetimi yaklaşımı kullanıyoruz. Atık üretimini
önleyemediğimiz durumlarda, atık hiyerarşisindeki adımları takip ederek diğer seçeneklerimizi
seçiyoruz. Tüm faaliyetlerimizin etki değerlendirmeleri ışığında, “Atığı Kaynağında Azaltma”
hedefi ile kurulan Atık Yönetim Planları geliştiriyor ve sonrasında, atıkları azaltmak ve
etkilerini en aza indirmek amacı ile; Azalt, Yeniden Kullan, Geri Dönüştür ilkelerini
uyguluyoruz. Son olarak uygun metodolojiyi takip ederek atıklarımızın bertarafını sağlıyoruz.
Plastik şişelerin kullanımını yasaklayarak ve plastik ürünleri alternatifleri ile değiştirerek
plastik atık azaltma yolunda önemli adımlar atıyoruz.


TOPRAK YÖNETİMİ


Toprak kirliliğinin önlenmesi ve nebati toprağın korunması, toprak yönetiminde ilk
önceliğimizdir. Çalıştığımız lokasyonlarda nebati toprağı düzgün bir şekilde ayırıyor, saklıyor
ve sonrasında eski haline gelecek şekilde yerine koyarak koruyoruz. Kirlilik durumunda uygun
etki azaltım çalışmalarını hayata geçiriyoruz. Tüm kazı operasyonlarımızda, toprağın türünü ve
durumunu dikkate alarak projeye özgü kazı planlarına uygun olarak hareket ediyoruz.


ULUSLARARASI STANDARTLARA UYUM


Çevresel Yönetim Sistemimiz ISO 14001:2015 Çevresel Yönetim Sistemleri Standardı ile tam
uyumludur. İlk olarak 2005’de almış olduğumuz sertifikamız, her sene OSS Certification
Services Pvt. Ltd. tarafından gerçekleştirilen rutin denetimler sonrasında onaylanıp
yenilenmektedir. Son denetimlerin sonucu olarak, ISO 14001 Standardı’nın en güncel 2015
revizyonuna olan geçişimizi sağlamış bulunmaktayız.


ÇEVRESEL ACİL DURUM & KAZA YÖNETİMİ


Çevresel acil durum ve kazalara yönelik acil müdahalelerimizi hazırlıyor, planlıyor ve test
ediyoruz. Çevresel kazaları, sebeplerini belirlemek ve bir daha asla yaşanmayacaklarından
emin olabilmek için bir fırsat olarak görüyoruz. Bu amaçla, büyüklüğü ne olursa olsun, tüm
çevresel kazaları ayrıntılı olarak araştırıp raporluyoruz. Soruşturma süreci sonrasında,
kazanılan dersler, şirketin tüm kademelerinde gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak adına
proje yönetimi, yürütme grupları ve kurumsal yönetim ile paylaşılmaktadır.


ÇEVRE DENETİMLERİ


İlgili gerekliliklere uyumumuzdan emin olmak adına tüm operasyonlarımızda düzenli olarak
çevre denetimleri gerçekleştiriyoruz. Taşeron ve tedarikçi operasyonları da denetimlerimize
dahil edilmektedir. Her bir taşeron ve tedarikçi için seçim sürecinde ve faaliyetlerin
başlangıcında bir ön çevresel araştırma yapılmaktadır. Seçilen her tedarikçi için, takip eden
işlemler sırasında kontrol denetimleri gerçekleştirilir. Çevresel performans, taşeron / tedarikçi
performans değerlendirme sürecinde önemli bir kriterdir.


YÖNETİM GÖZDEN GEÇİRMESİ


Sistemimizin sürekli iyileştirilmesini sağlamak adına yönetim sistemimizi ve çevresel
performansımızı yıllık olarak detaylı olarak gözden geçiriyor, iyileştirme alanlarını tespit
ediyor ve uygun önlemleri zamanında alıyoruz.